Gjurmë ekologjike në bujqësinë detare ndër-kufitare në Sagiada (Greqi) dhe në jug të Shqipërisë (ECO-FISH)

Informacion mbi Programit

Programi Interreg IPA CBC “Greqia – Shqipëria 2014 – 2020” mbështet bashkëpunimin mes dy vendeve. Sipas një fondi të përbashkët, të dy vendet bashkojnë forcat dhe përfitojnë nga avantazhet e rajonit ndërkufitar për të arritur përfitime për të dy vendet.

Buxheti i përgjithshëm i alokuar për Programin (sipas ndryshimit të dytë) është 54.076.734,00 €, prej të cilave 45.965.222,00 € (85%) është Ndihma e Bashkimit Evropian dhe 8.111.512,00 € (15%) nga buxheti kombëtar i shtetit.

Strategjia e përgjithshme e Programit Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014 – 2020” është gjetja e balancës midis zhvillimit të qëndrueshëm rajonal dhe rritjes së bashkëpunimit ndërkufitar midis popullatës lokale dhe institucioneve rajonale, në përputhje me politikat e BE-së dhe kombëtare, në mënyrë që për të adresuar sfidat e përbashkëta përmes ndërhyrjeve të përbashkëta.

Zona e privilegjuar ndërkufitare përhapet nga Deti i Jonit në liqenet e Prespës.

Projektet e propozuara duhet të përfshijnë së paku dy organe / organizata, një për çdo vend dhe të kontribuojnë në objektivat e Programit:

top