Projekti

[tabs vertical][tab title=”Identifikimi i Projektit”]

Sistemet intensive të akuakulturës detare në kafazë lundrues përdorin burimet natyrore (p.sh. hapësirën, materialet dhe pajisjet ndihmëse, ujin për të mbështetur peshqit, ushqimin dhe vërshimet) dhe shërbimet e ekosistemit (dmth rimbushja e oksigjenit dhe shpërndarja dhe asimilimi i mbeturinave) dhe materialet transformuese përmes përdorimit e energjisë për produktet përfundimtare dhe mbeturinat. Bujqësia detare e detit është zhvilluar në mënyrë të konsiderueshme në Greqinë Veriore (dmth. Në shiritin Sagiada) dhe është në fazën e zhvillimit në Shqipërinë jugore. Aktualisht, rentabilitetin e sektorit ndikohet nga kostot e larta operative (p.sh. kostot e ushqimeve, skuqjen dhe energjinë etj.), Forcimin gradual të rregulloreve mjedisore dhe rritjen e kërkesave për cilësinë e produktit nga tregtarët me shumicë, supermarketet, shitësit me pakicë dhe konsumatorët përfundimtarë . Prandaj, zbatimi i praktikave miqësore me mjedisin dhe ulja e gjurmëve pritet të përfitojnë mjedisin ujor dhe prodhuesit. Në Thesprotia janë themeluar 26 ferma detare lundrues, prej të cilave 21 në shiritin Sagiada që kufizohet me Shqipërinë. Për më tepër, krijimi i ardhshëm i “Zonës së Zhvillimit të Akuakulturës së Organizuar (ΑOAD)” në Sagiada pritet të lejojë prodhuesit vendorë të arrijnë ekonomitë e shkallës dhe të lehtësojnë pajtueshmërinë me legjislacionin veterinar dhe mjedisor. Në Shqipëri, fermat e para të kafazit janë vendosur përgjatë brigjeve Jon nga Gjiri i Vlorës në kufirin jugor me Greqinë. Aktualisht, ekzistojnë 23 ferma të kafazeve detare të vendosura në Detin Jon, duke prodhuar karkaleca deti dhe bas të detit. Një çështje kritike që del nga situata aktuale në të dy sektorët është se qëndrueshmëria e përgjithshme ekologjike e sistemeve bujqësore të aplikuara nuk është studiuar në asnjërën prej dy vendeve. Dhoma e Thesprotisë dhe Dhoma e Vlorës kanë bashkëpunuar në të kaluarën në shumë çështje ekonomike, sociale dhe mjedisore. Ndër të tjera, ata kanë rënë dakord që sektori i bujqësisë detare të peshkut të ndikojë në kushtet ekonomike, sociale dhe mjedisore në zonën ndërkufitare, duke nënvizuar ndikimet mjedisore të një numri gjithnjë në rritje të fermave intensive të peshkut detar. Ky ishte motivimi për të filluar diskutimin për të propozuar zbatimin e projektit aktual. Një metodë e konsideruar gjerësisht për të vlerësuar gjurmën e fermës detare të peshkut është Metoda e Vlerësimit të Ciklit të Jetës (LCA). LCA është në gjendje të:

vlerësojnë ngarkesat mjedisore të lidhura me një produkt (në fushën tonë, basin e detit), procesin ose aktivitetin duke identifikuar dhe cilësuar sasinë e energjisë dhe materialeve të përdorura dhe mbeturinat e lëshuara në mjedis;
të vlerësojë ndikimin e atyre energjisë dhe materialeve të përdorura dhe të lëshojë në mjedis; dhe
identifikojnë dhe vlerësojnë mundësitë për të arritur përmirësime mjedisore.
Një LCA e pjesshme do të kryhet pas një qasjeje atributore ‘cradle-to-farm-gate’; duke u përqendruar kështu në fermën e peshqve dhe duke shprehur ndikimet mjedisore për ton të peshkut të shitur, të papërpunuar.

Të gjitha proceset deri në blerjen e peshës së peshkut të peshkut nga industria e përpunimit do të merren parasysh në analizë. Efekti i ndryshimeve të mundshme në proceset pasuese (deri në hedhjen përfundimtare të produkteve) në ecurinë mjedisore të zinxhirit të prodhimit është jashtë fushëveprimit të këtij projekti për shkak të financimit dhe kufizimeve kohore. Përdorimi i LCA në prodhimin e basit të detit është në gjendje të:

krahasuar me metodat e kultivimit dhe vendet e prodhimit,
identifikojnë procedurat ose praktikat e aplikueshme jo ekologjike,
sugjerojnë përmirësime për të zvogëluar gjurmën mjedisore.
Paralelisht me procesin e mësipërm, do të propozohen udhëzime përmirësimi për të dy zonat / fermat ndërkufitare, për çështjet e mëposhtme:

përmirësimin e cilësisë së mjedisit dhe ujit në mjedisin rrethues kulturor,
know-how, teknologji dhe praktika të mira në fermat e përzgjedhura,
Llogaritësi i gjurmës së mjedisit për prodhimin intensiv të peshkut detar.
Ky mjet ende nuk është aplikuar në sektorin e akuakulturës në të dy vendet dhe për këtë arsye konsiderohet si një metodë e re dhe inovative në vlerësimin e performancës mjedisore të ciklit të prodhimit të akuakulturës. Prandaj, rezultati i aplikimit të LCA ka gjithashtu vlerë të rëndësishme për sektorin përtej jetës së projektit.

Grupet kryesore të synuara janë hartuesit e politikave dhe institucionet relevante, konsumatorët, banorët në zonën e pranueshme, si dhe fermerët e peshqve detarë / SME-të.
[/tab]
[/tabs]

[tabs vertical][tab title=”Objektivi i Projektit”]
ECO-FISH shërben objektivin specifik 1.2: Rritja e efektivitetit të mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore. Metoda LCA do të përdoret për të vlerësuar në mënyrë relativisht metodat e kultivimit të peshkut dhe vendet e prodhimit në Sagiada (Greqia NW) dhe Shqipëria jugore dhe sugjeron përmirësime për të zvogëluar gjurmën mjedisore. Projekti synon të përmbushë të gjitha 3 prioritetet e planit të Evropës 2020:
– Rritja e zgjuar: Projekti do të kontribuojë në këtë drejtim duke inkurajuar bashkëpunimin e komunitetit dhe palëve të interesit në hartimin e politikave dhe duke identifikuar metodën më efektive të prodhimit me kosto më të ulët.

– Rritja e qëndrueshme: thelbi i projektit i referohet përdorimit të njohurive shkencore dhe teknikave bashkëkohore me qëllim të qasjes dhe zvogëlimit të gjurmës mjedisore të metodave të prodhimit intensiv të peshkut detar dhe vendeve prodhuese.

– Rritja gjithëpërfshirëse: meqenëse termi nuk i referohet fitimit të rreptë, por edhe përmirësimit të standardeve shumëdimensionale të jetesës, komunitetet lokale do të përfitojnë nga zbatimi i projektit në shumë mënyra: nëpërmjet përmirësimit të mjedisit natyror në zonën përreth fermave, përmirësimi në cilësinë e produkteve finale të konsumatorit dhe nga informacioni i marrë mbi një sërë subjektesh si rritja e kaltër, aplikimet shkencore, gjurma e ulët e karbonit, aspektet e cilësisë së jetës etj.

Theks i veçantë do të jepet për të rritur ndërgjegjësimin midis hartuesve të politikave, prodhuesve, komuniteteve lokale dhe konsumatorëve finalë rreth zhvillimit të qëndrueshëm dhe metodave të prodhimit me kosto efektive. Rezultatet e projektit ECO-FISH dhe veçanërisht praktikat më të mira do të promovohen në mënyrë që të mbështesin qëndrueshmërinë, përfitimin dhe shpërndarjen e planit të propozuar të zhvillimit. Së fundmi, ECO-FISH synon të rrisë bashkëpunimin e mëtejshëm midis shkencës dhe botës së biznesit, kohezionin e zonës ndërkufitare dhe zbatimin e politikave të përbashkëta të zhvillimit të qëndrueshëm.
[/tab]
[/tabs]

[tabs vertical][tab title=”Pritshmëritë e Projektit”]
ECO-FISH është një ndërhyrje në të gjithë zinxhirin e prodhimit në mënyrë që të shfrytëzohen njohuritë shkencore, aplikacionet inovative, përparësitë lokale dhe mjetet efektive promovuese dhe të krijojnë një perspektivë zhvillimi të qëndrueshëm për popullsinë në zonën e CB të Greqisë / Shqipërisë. QLA do të zbatohet në fermat e zgjedhura detare të peshkut të vendosura në zonën ndërkufitare të Greqisë dhe Shqipërisë përgjatë Detit Jon për të vlerësuar në mënyrë relativisht metodat dhe zonat e prodhimit të kultivimit, identifikimin e procedurave dhe praktikave të zbatuara jo-ekologjike dhe sugjerojnë përmirësime për zvogëlimin e gjurmës mjedisore të ciklit të prodhimit . Paralelisht, vizitat e prodhuesve dhe prezantimet e shkollave verore do të organizohen për të rritur ndërgjegjësimin mbi çështjet që lidhen me sistemet e akuakulturës detare dhe qëndrueshmërinë e tyre. Njohuritë shkencore të fituara do të shpërndahen në mënyra të ndryshme. Prodhimet kryesore janë zhvillimi i mjetit kompjuterik (për shembull kalkulatrienti i gjurmëve mjedisore) për fermat intensive të peshkut detar, si dhe udhëzimet për prodhimin më të ulët të peshkut të dioksidit të karbonit. Në kuadrin e projektit, veprimet e propozuara janë:
Hartimi i një studimi Bazë dhe Intervistat, rishikimi dhe grumbullimi i të dhënave në lidhje me cilësinë e mjedisit, metodat e prodhimit, cilësinë e produktit përfundimtar,
Zbatimi i një cikli jetësor Vlerësimi i kulturave të peshkut. Llogaritësi i gjurmës së mjedisit për kulturat intenzive të peshkut detar,

Vizitat dhe shkëmbimet e prodhuesve, prezantimet e shkollave verore:
për prodhimin e peshkut detar me më pak gjurmë të karbonit mjedisor,
politikëbërësit dhe institucionet relevante,
konsumatorët rritja blu dhe prodhimi i peshkut &
Prodhimi i raportit përfundimtar / planit të veprimit, mjet llogaritës për LCA në kulturat e peshkut, praktikat e mira dhe shpërndarja për prodhim të peshkut me dioksid karboni më të ulët, fletëpalosje e metodave të teknologjisë për prodhimin e peshkut më të ulët mjedisor.
[/tab]
[/tabs]

[tabs vertical][tab title=”Rezultatet e Projektit”]
ECO-FISH synon të propozojë veprime që do të kontribuojnë në zvogëlimin e gjurmës mjedisore të sistemeve të akuakulturës detare në bregdetin Jon të Greqisë dhe Shqipërisë, të inkurajojë përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, të përmirësojë cilësinë e produkteve finale të konsumatorit dhe të rrisë ndërgjegjësimin mbi mjedisin përkatës çështje. Përveç kësaj, ajo do të mbështesë dhe promovojë bashkëpunimin midis aktorëve shkencorë dhe atyre të biznesit dhe autoriteteve në të dy vendet, në mënyrë që të zhvillojë politika lidhur me mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Zbatimi i ECO-FISH pritet të lehtësojë pajtueshmërinë me legjislacionin veterinar dhe mjedisor, për të rritur qëndrueshmërinë e NVM-ve specifike dhe të mjedisit rrethues. ECO-FISH kapitalizon faktin se ruajtja e burimeve natyrore, aplikimet inovative shkencore, zhvillimi ekonomik dhe kohezioni rajonal janë objektiva të ndërlidhura që duhet të trajtohen në të njëjtën kohë dhe në mënyrë bashkëpunuese për të maksimizuar përfitimet e politikave të aplikuara. Rezultatet e pritshme të mëtejshme janë:
Rritja e ndërgjegjësimit lidhur me ndikimin e metodave intensive të prodhimit të peshkut detar në ruajtjen e burimeve natyrore dhe konkurrueshmërinë e ekonomive lokale.
Zhvillimi i strategjive / politikave të përbashkëta ndërkufitare në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.
Bashkëpunim dhe marrëdhënie më të forta midis institucioneve kërkimore, subjekteve mbështetëse të sipërmarrjes dhe SME-ve në nivel lokal / CB / transnacional.
Forcimi i bashkëpunimit dhe marrëdhënieve ndërmjet institucioneve kërkimore, subjekteve mbështetëse të sipërmarrjes dhe NVM-ve në nivel lokal / CB / transnacional në lidhje me akuakulturën.
[/tab]
[/tabs]