ECO-FISH 1st e-newsletter

ECO-FISH 1st e-newsletter

Projekti “Gjurmë ekologjike në bujqësinë detare ndër-kufitare në Sagiada (Greqi) dhe në jug të Shqipërisë” (ECO-FISH) synon, përmes veprimeve specifike pilot, të zvogëlojë gjurmën mjedisore të akuakulturës në Greqi dhe në Shqipëri, me qëllim menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe kontrollin e kushteve mikroklimatike gjatë prodhimit.
Projekti ECO-FISH zbatohet në kuadrin e “Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Interreg IPA II Greqi-Shqipëri 2014-2020” dhe është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Fondet Kombëtare të Greqisë dhe Shqipërisë.