Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η Τελική συνάντηση εργασίας του Έργου ECO-FISH

Στο πλαίσιο του έργου ECO-FISH «Oικολογικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών στη διασυνοριακή περιοχή Σαγιάδας και Νότιας Αλβανίας», το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας διοργάνωσε διαδικτυακά την Τελική συνάντηση εργασίας την Πέμπτη 20/05/2021. Συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του Έργου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Γεωπονίας, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αυλώνας,

SEEP – Social Education and Environment Protection).

Η συνάντηση προχώρησε σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του Έργου, τόσο ως προς το φυσικό, όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο. Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου (31.05.2021), οι εταίροι συμφώνησαν ότι μέσα από την υλοποίηση των παραδοτέων έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του έργου και δεσμεύτηκαν για την ανάληψη στοχευμένων ενεργειών για την βιωσιμότητα και την διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων και μετά την λήξη του, επιδιώκοντας περαιτέρω την κεφαλοποίησή τους μέσα από μία μελλοντική συνεργασία.

«Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg – IPA II CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό»

top